بودائی ها در برابر میلیاردر

کوره راهی ۷ کیلومتری در دل جنگل به صومعه در ارتفاعات کوه کاچکانار منتهی , سنگ آهن و .