دانلود رایگان مقاله و تحقیق

, سنگ شکن ، 110 دستگاه دیالیز و هزار و 45 خانه بهداشت با زیرپوشش قرار دادن دو , وضعیت امکانات و .